วันเสาร์ที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2554

สรุปเนื้อหาข้อสอบเพื่อขึ้นทะเบียนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพฯ

01_ผดุงครรภ์.pdf
02_มารดาและทารก.pdf
03_เด็กและวัยรุ่น.pdf
04_การพยาบาลผู้ใหญ่.pdf
05_การพยาบาลผู้สูงอายุ.pdf
06_การพยาบาลสุขภาพจิตฯ.pdf
07_อนามัยชุมชน.pdf
08_กฎหมายฯ.pdf

กำหนดการสอบการประเมินความรู้ฯ กรณีใบอนุญาตฯหมดอายุ

กำหนดการสอบการประเมินความรู้ฯ กรณีใบอนุญาตฯหมดอายุ

กำหนดการสอบความรู้ผู้ขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพ

กำหนดการสอบความรู้ผู้ขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพ